Reeglid

KASVATAJALEPING

Soovituslikud-Geneetilised-DNA-testid

Zookeskus Cato reeglid                                                             

 1. TÕUKOMISJON
 • Tõukomisjon on nõuandev ekspertorgan kõigis tõuaretus-ja tõukirjutamisega seotud küsimustes

1.2 Tõukomisjoni ülesandeks on:

 • Juhtida ja kontrollida kasvatustööd klubi piires
 • Anda oma ekspertarvamus tõuaretusega seotud küsimustes
 • Käsitleda kasvatajate eriloa- taotlusi
 • Koos tõukirjutajaga lahendada segaseks jäänud registreerimisküsimusi
 • Nõuannete ja informatsiooni andmine kasvatajatele

1.3 Tõukomisjon koosneb tõukirjutajast ja liikmetest, kellest võimaluse korral üks oleks kassikohtunik .

1.4 Klubi juhatus nimetab tõukomisjoni liikmed

 • Tõukomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.
 • Tõukomisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
 • Tõukomisjon on otsustusvõimeline, kui vähemalt pooled liikmetest on kohal.
 • Koosolekul arutatakse vaid neid asju, millest on kirjalikult teatatud tõukomisjoni sekretärile vähemalt kolm nädalat ette.
 • Tõukomisjoni liige ei tohi osaleda oma asja arutamisel, vaid ta peab selleks ajaks ruumist lahkuma
 • Tõukomisjon hoolitseb kartoteegi eest
 1.   TÕUKIRJUTAJAD

2.1 Klubi juhatus valib tõukirjutaja.

2.2 Tõukirjutaja hoolitseb kõigi registreerimisega seotud asjade eest järgides klubi ja WCF’i (World Cat Federation) hetkel kehtivaid reegleid ja määrusi.

2.3 Kass registreeritakse, kui kõik selleks vajaminevad paberid on saabunud tõukirjutajale.

Klubist välja minevate kasside ja üleviimiste juhtumeid tuleb käsitleda esmajärjekorras.

2.4 Ebaselgetel juhtudel pöördub tõukirjutaja tõukomisjoni ja/või juhatuse poole.

2.5 Tõukirjutajal peab olema võimalus osaleda klubi juhatuse koosolekul registreerimist puudutavate asjade arutamise juures. Juhatus on kohustatud koosolekust teatama tõukirjutajale.

 1. KASVANDUSE NIMI
 • Igal omanikul, kes soovib registreerida oma kassipoegi, peab olema  heakskiidetud kasvanduse nimi. Ilma kasvanduse nimeta poegi ei registreerita.
 • Kasvanduse nime võib taotleda ainult klubi liige.
 • Kasvanduse nime registreerimine toimub WCF-s.
 • Kasvanduse nime taotlus esitatakse klubisse, kus seda käsitleb kasvanduste nimedega tegelev  tõukirjutaja. (Tõukirjutaja saadab taotluse edasi WCF-i), kus selle käsitlemine kestab umbes kaks kuud, millega tuleb arvestada taotluse esitamisel).
 • Kasvanduse nimi peab kasvatajal olema heakskiidetud selleks ajaks, kui on aeg sisse anda poegade  registreerimiseks vajalikud dokumendid, s.t. enne poegade kahekuuseks saamist.

Hilinemise korral on registreerimismaks kahekordne.

 • Kasvanduse nime taotlus esitatakse vastavale blanketile, mis peab olema kas kirjutusmasinaga või  hästi selge ja loetava käekirjaga kirjutatud ja sisaldama järgmisi andmeid:
 • kolm nimekandidaati tähtsuse järjekorras ja täpselt sellisel kujul, nagu nime soovitakse kasutada
 • Kes kasvanduse nime hakkab kasutama
 • Kasvataja/kasvatajate aadress ja telefon
  • Heakskiidetud kasvanduse nimest saab teada klubist.
  • Kasvanduse nimi võib olla kuni kaheosaline.
  • Kasutada tohib ainult ladina ja eesti tähestikku
  • Nimi ei tohi sisaldada sõna ”kass” ükskõik mis keeles, või tõu nimetust.

3.10 Kasvanduse nimi peab selgelt erinema varem heakskiidetud kasvanduste nimedest.

Kasvanduse nime sobivust kontrollib tõukirjutaja.

3.11 Kasvanduse nimi on kasvataja eraomand. Seda võib muuta ainult sel juhul, kui varem on heaks  kiidetud samasugune või samakõlaline kasvanduse nimi teisele isikule.

 • Kasvatajal võib olla ainult üks kasvanduse nimi.
 • Samasse perre (majapidamisse) ei anta mitut kasvanduse nime.
 • Kui kasvanduse nimi on kahel (või enamal) isikul ühine, ei või kumbki neist saada teist kasvanduse nime või kasutada antud kasvanduse nime üksi. Kui nad ei soovi enam koos kasvatada  peavad nad esitama klubile vastavasisulise taotluse ja teatama, kumma kasutusse kasvanduse nimi jääb.
 • Kui kasvanduse nimi on kahel (või enamal) isikul ühine, peab igal dokumendil olema iga kasvataja allkiri.
 • Kui kasvanduse nimi on kahel (või enamal) isikul ühine, laekub kõigil ühine vastutus kasvanduse eest. 
 • Kõigi kasvanduse nime puudutavate muudatuste kohta tuleb kohe esitada klubisse taotlus, see antakse edasi tõukirjutajale. Kõik  kasvanduse nime puudutavad muudatused kinnitatakse WCF-s.
 • Kasvanduse nime omaniku surma puhul võivad, kas tema abikaasa või lapsed (keegi neist) võtta  nime oma kasutusse. Muudel juhtudel võib sama kasvanduse nime uuesti kasutada alles 20 aasta pärast
 1. PAARITUSTUNNISTUS

4.1 Poegade registreerimiseks tuleb täita paaritustunnistus, millise saab klubist või klubi koduleheküljelt

4.2 Paaritustunnistus täidetakse kolmes eksemplaris, nendest üks saadetakse täidetuna klubile, üks jääb kasvatajale ja üks isakassi omanikule.

4.3 Kui kass on paaritatud välismaal, kehtivad vastavad WCF-i kuuluva klubi/föderatsiooni paaritustunnistused. Sellisel juhul tuleb registreerimis dokumentidele lisada isakassi tõutunnistuse koopia, mis on kinnitatud  kohalikus  klubis. Tõukomisjon tunnistab ka WCF-i mittekuuluva klubi/föderatsioon  paaritustunnistuse, kui on saanud kõik vajalikud heakskiidetavad andmed kassi kohta.

 1. POEGADE REGISTREERIMINE

5.1 Pojad registreerib klubi tõukirjutaja, olles saanud kasvatajalt ja paaritusisase omanikult kõik registreerimiseks nõutavad dokumendid.

5.1.1 Juhul, kui kasvatajal on vähe aretustöökogemusi,  tuleb kassipojad  ametlikult akrititeerida klubis.

5.2 Kasvataja ja paaritusisase omanik peavad olema klubi liikmed. Muudel juhtudel vaata kohta 6.3.

5.3 Poegade registreerimiseks peavad ema- ja isakass klubi poolt heakskiidetud moel registreeritud tõukassid olema.

5.4 Paaritatavatel kassidel ei tohi olla songa ja isasel kassil peavad munandid olema korralikult alla langenud. 

5.5 Ühelt emakassilt registreeritakse enimalt kolm pesakonda 24 kuu jooksul. Aega arvestatakse sünniajast. 

5.6 Kassid templiga (mitte aretuseks)  võib kasutada aretuseks  ainult kasvataja kirjaliku loaga , mida võib märkida ka  ostu-müügi  lepingule.  Blanketi saab klubist.

5.7 Juba enne paaritust peab kasvataja olema kindel, et plaanitsetav kombinatsioon on lubatud. Kahtlastel juhtudel tuleb juba enne paaritamist pidada nõu tõukomisjoniga ja vajadusel taodelda eriluba. Eriloa puudumisel, keelatud kombinatsiooni kassipoegi ei registreerita. 

5.8 Poegade registreerimiseks tuleb paaritustunnistus ja teised vajalikud dokumendid saata klubisse nii, et need jõuaksid kohale hiljemalt poegade kahekuuseks saamisel. Hilinemise puhul kahekordistatakse registreerimismaksu.

5.9 Pesakonna registreerimine peab toimuma hiljemalt poegade aastaseks saamisel. See käib ka importkasside  järglaste kohta.

5.10 Kõik pesakonna pojad tuleb registreerida korraga. Kui näiteks mõni poeg on värvi või muu veaga, tuleb tellida tõutunnistus märkega mitte aretuseks.

5.11 Poja nime pikkus võib olla kõige rohkem 25 masinakirja lööki, sealhulgas kasvatajanimi, sõnavahed ja võimalikud kirjavahemärgid. Kasutada tohib vaid ladina ja eesti tähestikku.

5.12 Paarituskasside omanikud on kohustatud teatama poegade võimalikest kehavigadest, värvi-vigadest ja/või iseloomuhäiretest tõukirjutajale.

5.13 Tõutunnistused saab kasvataja kätte kas klubist või posti teel,  tasudes sellest ette + postikulud .

5.14 Registreeritakse kas klubi põhi- või  eksperimentaaltõuregistrisse.

5.15 Kasvataja võib muuta juba registreeritud poja värvi teatades sellest otse tõukirjutajale enne poja 10-kuuseks saamist, samas tuleb vahetada ka tõutunnistus.

Peale seda toimub võimalik värvimuutus näitusel, kus kaks antud tõugu hindavat kohtunikku kirjutavad  alla soovitusele kassi värvi muutmiseks. Kui omanik  soovib muuta kassi värvi kohtunike soovituste järgi, peab ta esitama hindelehe tõukirjutajale. Värvimuutus peab olema geneetilisest küljest võimalik.

5.16 Kass registreeritakse värvigenotüübi (välimuse) järgi nii, et tõuregistrisse märgitakse värvigenotüüpi väljendav kirjatäht.

5.17 Kui kass on saanud tiitli vales värvirühmas olemise ajal, ta tiitlid ja sertifikaadid õigesse värvirühma kandmisel muutuvad kehtetuks.

5.18 Emasel kassil peab enne esimest paaritust olema näitusehinne vähemalt ”excellent ” avatud klassis. See annab õiguse ainult ühele pesakonnale. Edaspidiseks aretuseks saab,  kui on saadud tõukomisjonilt selle kassi paaritamiseks eriluba. Emase kassi  saadud  hinne ”Champion” avatud klassis annab õiguse  aretustööks. Isasel kassil peab enne esimest paaritust olema näitusehinne vähemalt ”excellent”  avatud klassis, mis annab õiguse kolmeks paarituseks. Edasisteks paaritusteks peab isasel kassil olema  ”Champion”-tiitel , või kui on saadud  tõukomisjonilt eriluba.

5.19 Kadunud tõutunnistuse asemele antakse nõudmise korral tõukirjutaja poolt välja dublikaat, millega algupärane tõutunnistus saab tühistatud. Dublikaadile märgitakse uus registreerimiskuupäev. Kasvataja peab välja lunastama tema poolt tellitud tõutunnistused. Kui ta seda ei tee, võib ta kaotada kas tähtajaks või tervenisti õiguse tegutseda kasvatajana.

5.20 Aretuskassid ei tohi näitusel saada kolme hinnet EVA ja/või EVH. Kui nii on käinud kasse aretuses kasutada ei tohi.

 1. REGISTREERIMINE PÕHITÕUREGISTRISSE 

6.1 Põhitõuregistrisse võib registreerida järgmisi kasse:

– Kassid, kelle mõlemad vanemad on põhitõuregistris ja kes on samast tõust

– Kassid, kelle tõutunnistusel on neli sugupõlve samast tõust kasse

– Kassid, kelle kohta kehtivad  WCF-i ja klubis vastuvõetud eriregistreerimisreeglid

– Kui pesakonna kõik kassid on geneetiliselt sarnased ja võimalikud antud kombinatsioonis

7. REGISTREERIMINE EKSPERIMENTAALTÕUREGISTRISSE

7.1 Eksperimentaaltõuregistrisse registreerimist näitab lühend  RIEX

7.2 Eksperimentaaltõuregistrisse kantakse need geneetiliselt võimalikud kassid, kellede vanemad on registreeritud ja kes ei täida põhitõuregistrisse kandmiseks vajalikke nõudmisi.

7.3 Eksperimentaaltõuregistrisse kantakse kassid:

 • kelle sugupuus ei ole nelja sugupõlve registreeritud tõukasse
 • kellel on mitu tõugu sugupuu viimases neljas sugupõlves
 • kes on tõuristamise tagajärjel sündinud

8. ÜLEVIIMINE EKSPERIMENTAALTÕUREGISTRIST  PÕHITÕUREGISTRISSE

8.1 Üleviimise eksperimentaaltõuregistrist põhitõuregistrisse teostab automaatselt tõukirjutaja, kui kass (pesakond) täidab kõik nõuded põhitõuregistrisse kandmiseks.

9. IMPORTKASSI REGISTREERIMINE

9.1 Importkassid peavad meil olema WCF-i poolt tunnistatud tõuregistris.

9.2 Kui independent-klubi kasse kasutatakse paarituseks või registreeritakse, peab tõutunnistuse / paaritustunnistuse või koopiatel heakskiitmiseks olema selle klubi pitsat ja allkiri. Kasvataja või tooja peab hankima tõukirjutajale täpsed andmed tõutunnistusel kasutatavatest värvi-märgetest.

9.3 Ostja peab saama müüja maalt ametliku tõutunnistuse ja transferi (väljamüügitunnistuse) originaali v.a. WCF-i klubid.  Ilma nendeta otsustab vastuvõtmist tõukomisjon.

9.4 Eespool mainitud dokumendid tuleb toimetada klubi tõukirjutajale, kes teeb tõutunnistusele märke üleviimise kohta  ja registreerib kassi WCF-i Eesti tõuregistrisse.

9.5 Tõutunnistuse saab tagasi kas klubist või posti teel, dokumenti saatmine on tasuline.

9.6 Registreerimine põhi- või eksperimentaaltõuregistrisse toimub WCF-i ja klubi reeglite kohaselt.

9.7 Väljaspool WCF-i saadud kassi näitusetiitlid on WCF-i kehtetud. Tema vanemate poolt saavutatud tiitlid võib siiski tõutunnistusele märkida näidates vastava föderatsiooni lühendit.

9.8 Kass, kes on olnud klubi tõukirjas ja siis müüdud välismaale, saab tagasitoomisel tagasi oma endise registreerimisnumbri.

9.9 Importkassi ei tohi kasutada enne, kui ta on kantud klubi tõuregistrisse.

10. KASSI MÜÜMINE  VÄLISMAALE

10.1 Kassi müüja peab paluma tõukirjutajalt kassile väljamüügitunnistuse ehk transferi, teatades samaga ostja andmed.

10.2 Müües kass välismaale on müüja kohustus teostada kõik sihtriigi vajalikud terviseuuringud, vaktsiinid ja väljastada kassile nõutavad dokumendid.

11. TÕURISTAMISE REGISTREERIMINE

11.1 Kõik tõuristamise registreerimised  läbi tõukomisjoni.

12. ERILOA TAOTLEMINE

12.1 Eriluba kassi paarituseks tuleb paluda tõukomisjonilt, kui:

  • värvikombinatsioonid erinevad tõukomisjoni poolt antud üldjuhendist
  • tegemist on täiesti uue värvikombinatsiooniga
  • tegemist on uute tõugudega
  • tegemist on ema + poeg, isa + tütar, või õde + vend paaritusega
  • tegemist on tõuristamisega, mille kohta ei ole antud eraldi määruseid
  • kumalgi vanemal puudub paarituseks nõutav tiitel

Ka vanavanem + lapselaps ja poolõde + poolvend paarituseks peab olema luba tõukomisjonilt, kui planeeritud poegadel on üks või enam ühiseid esivanemaid kõigil nende vanavanemate neljal  tõutunnistusel.

12.2 Eriloa taotlus peab sisaldama :

 • selgitust selle kohta, missugust kombinatsiooni taotlus puudutab
 • koopiad kõnealuste kasside tõutunnistustest
 • taotluse põhjendust ehk selgitust selle kohta, miks kasvataja soovib sellist kombinatsiooni, mida ta ootab sellest sündivat ja missugust kasu sellest oleks tõuaretusele
 • kasvatusplaani
 • lähisuguluspaarituse puhul põhjendust, miks seda oleks vaja antud liinis ja on see kass, kes esineb kombinatsiooni sugupuus enam kui korra, on oma välimuselt, iseloomult ja terviselt piisavalt hea.
 • plaane sündivate poegade võimalikust kasutamisest tulevikus

12.3 Eriloa taotluse blankette saab klubist

 • Eriloa taotlused saadetakse tõukomisjonile, kes käsitleb neid oma koosolekutel.
 • Eriloa puhul ei tohi kassi paaritada enne, kui tõukomisjon on selleks loa andnud.

Loata paaritusest sündinud poegi ei registreerita ja kasvatajale tuleb karistus, kas rahalise või kasvatuse keeluna.

 • Eriluba antakse kuni kahe pesakonna jaoks, juhul kui esimesest pesakonnas sündis alla kolme kassipoja.

13. VÄRVIRÜHMAD

13. 1 Colourpoint pärslase ja exotic kasvatuses tohib kasutada ilma eriloata ühevärvilisi või tabby-mustrilisi, kui nende eelnevates kolmes sugupõlves ei esine hõbe- või valgelaigulise rühma kasse. Sündivaid ühevärvilisi kasse võib kasutada ainult colourpoint’i kasvatuseks.

13.2 Hõbe-ja valgelaigulisi kasse ei tohi paaritada omavahel neis tõugudes, kus hõbevalgelaigulisi pole lubatud.

13.3 Kassid, kelle värvi ei ole kinnitatud, registreeritakse tõutähisega, millele lisatakse täht “x”. Sama kehtib ka kuldsete, valgete varvastega Briti lühi.- ja pikakarvaliste kohta, ükskõik mis tabby mustriga. Kui näiteks ny 12 kassil on valged varbad, registreeritakse värv: xy. 

13.4 Kuldsete ja hõbedaste kasside omavaheline paaritamine on keelatud. 

Kõigil sellistel juhtumistel tuleb järgida praeguseid teadmisi värvide pärandumisest.

14. OSTU-MÜÜGILEPING

14.1 Kasvataja on kohustatud  täitma  kaks ostu-müügilepingut, millest üks jääb kasvatajale ja teine ostjale.

14.2 Ostu-müügi leping peab olema eesti keeles, v.a müües kass välismaalastele. 

Ostu-müügilepingu blanketti saab osta klubist.

Klubi peab kassi omanikuks kasvatajat nii kaua, kui uus omanik registreerib kassi oma nimele.

14.3 Need ostjad, kes on ostnud kassid eritingimustel võivad olla kaasomanikud nii kaua, kui kõik tingimused on täidetud. Kaasomandisse ostnud ei saa tegeleda  aretustööga  iseseisvalt. Aretustööga tegeleb kasvataja, mitte ostja. 

Kassid registreeritakse uue omaniku nimele ostu-müügi blanketi esitamisel, millele on kirjutatud  kasvataja  poolt  luba  kassi  uuele  omanikule  ümber registreerida.

 • Uueks kassiomanikuks  võib  registreerida  ilma  ostu-müügi  lepinguta  juhul, kui  kasvataja ei  ole  tasunud  aastamaksu   või  ei  ole  ostu-müügi  lepingut  üldse  täitnud  kassi  ostu hetkel.

15. TIITLI KINNITAMINE

15.1 Tiitlite kinnitamiseks tuleb täita vastav blankett, sellele lisada hindelehe koopiad ja esitada originaalid.

15.2 Valesti omistatud SERT vastuvõtmisel on WCF-il antud SERT tühistada.

15.3 Tiitli kinnitamine on tasuline.

16. MUUD MÄÄRUSED

16.1 Mittetunnustatud tõud registreeritakse lühendiga “non”.

16.2 Uue värvivarjundi ja/või tõu kehtivaks tunnistamisel järgitakse hetkel kehtivaid WCF-i reegleid.

16.3 Kui kasvataja rikub Cato  reegleid ja kasvataja lepingut, võib ta kaotada õiguse toimida kasvatajana teatud ajaks või täielikult.

16.4 Kasvataja, kes on saanud kasvatuskeelu ei saa paaritada emaseid kasse keelu ajal anda isakassi paarituseks ega ka müüja või loovutada täiskasvanud kasse (10 kuud ja vanemad) edasi aretuses kasutamiseks keelu ajal.

16.5 Kasvatuskeeld puudutab kõiki toiminguid Eesti Kassikasvatajate Liidu piirides kaasaarvatud toimida juhatuses, tõukomisjonis jne.

16.6 Kõik dokumendid saab kätte tasudes sellest ette + postikulud.

16.7 Antud reegleid on juhatusel õigus parandada ja muuta vastavalt vajadusest.